KONTAKT      Email: kontakt@seewell.pl                         ZAMÓW DZIŚ!             

REGULAMIN PROMOCJI „ Trzeci produkt GRATIS!”

§1. Promocja

1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania produktów z oferty Seewell w ramach Promocji „ Trzeci produkt GRATIS! ” w sklepie internetowym https://seewell.pl/.

2. Organizatorem Promocji „ Trzeci produkt GRATIS! ” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez firmę X-trade Szymon Klepinowski, 73-110 Stargard Aleja Gryfa 14/10  NIP: 8542141014, REGON: 320750220 (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), wprowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://seewell.pl/

3. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: https://seewell.pl/regulamin (dalej jako: Regulamin sklepu internetowego).

4. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu artykułów objętych Promocją. Promocję nie łączą się. Promocja dotyczy najtańszego produktu. Promocja nie dotyczy sprzedaży hurtowej.

 

§2. Definicje

1. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji.

3. Regulamin Sklepu Internetowego - oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://seewell.pl/regulamin

4. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: https://seewell.pl/, którego właścicielem jest X-trade Szymon Klepinowski, 73-110 Stargard Aleja Gryfa 14/10  NIP: 8542141014, REGON: 320750220

5. Sprzedawca (Organizator) - oznacza firmę X-trade Szymon Klepinowski, 73-110 Stargard Aleja Gryfa 14/10  NIP: 8542141014, REGON: 320750220 (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), wprowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem: https://seewell.pl/

6. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: https://seewell.pl/. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym także skorzystania z Promocji.

7. Uczestnik Promocji ("Uczestnik") - oznacza Klienta, który spełnił warunki z Regulaminu.

8. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§3.Czas trwania Promocji

1.        Promocja trwa w dniach od dnia 29.07.2022r. (godzina 00:01) do dnia 31.07.2022r. (godzina 23:59).

 

§4. Zasady Promocji

1. Promocja dotyczy wszystkich produktów. Produkty można dowolnie łączyć ze sobą. Z promocji wykluczone są produkty z kategorii Wyprzedaże. Promocja dotyczy najtańszego produktu. Promocja nie dotyczy sprzedaży hurtowej.

2. Aby został naliczony rabat w koszyku muszą znajdować się minimum 3 produkty. Z promocji wykluczone są produkty z kategorii Wyprzedaże.

3. Rabat "gratis" zostanie naliczony na produkt o najniższej cenie. Dla przykładu, jeżeli w koszyku znajdują się trzy produkty kupujący zapłaci za dwa produkty, przy czym za trzeci najtańszy jest Gratis.

4. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora - przed końcem upływu czasu, o którym mowa w §3 powyżej.

5. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne

 

§5. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

1. W przypadku dokonania częściowego zwrotu i tym samym zmiany ilości produktów poniżej tej, która była podstawą nadania rabatu, Uczestnik promocji traci nadany rabat. Przyznany rabat zostanie cofnięty przy dokonywaniu zwrotu i korekcie dokumentu zakupu przez obsługę https://seewell.pl/

 

§6. Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności mailowo na adres korespondencyjny Organizatora: na adres e-mail: kontakt@seewell.pl

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, numer zamówienia, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, zdjęcia wady/uszkodzenia. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem 

2. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: al. Gryga 14/1, 73-110 Stargard lub na adres e-mail: kontakt@seewell.pl.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.